تاریخ انتشار: ۰۹:۵۶ - ۲۲ آذر ۱۳۹۹

جزئیات پیشنهاد سومین تیم انگلیسی؛ علی دایی از ایران می‌رود؟

علی دایی مدتی است که بیرون گود نشسته اما در روزهای گذشته خبرهایی از پیشنهاد تیم انگلیسی به علی دایی منتشر شده است.

علی دایی از ایران می‌رود؟

رویداد۲۴  ماجرای پیشنهاد اورتون انگلیس به علی دایی خبری بود که هواداران  ایرانی فوتبال را شگفت زده کرد. آن هم در شرایطی که دایی نزدیک به دو سال است که بیرون گود نشسته و هدایت تیمی را بر عهده ندارد.

با این حال گویا این پیشنهاد چندان برای علی دایی جذاب نبوده است.  روزنامه ایران ورزشی در این خصوص گزارش داده: «نخسـتین بـار چنـد روز قبـل بـود کـه نشـریه کیکـر در گزارشـی مدعـی شـد کـه باشـگاه اورتـون بـه علـی دایـی پیشــنهاد همــکاری داده و ســعی دارد آقــای گل فعلــی فوتبــال جهــان را اســتخدام کنــد. کیکــر کــه اخبــارش اعتبـار بالایی هـم دارد، بـه پسـت پیشـنهادی اورتـون بـه علــی دایــی اشــاره‌ای نکــرد و فقــط خبــرش را بــا انتشــار رزومــه‌ای از مهاجــم ســابق تیــم ملــی ایــران و باشــگاه بایــرن مونیــخ بــه پایــان بــرد. بعـد از کیکـر نوبـت بـه نشـریه سـان انگلیـس رسـید تــا بــه ایــن موضــوع واکنــش نشــان بدهــد و گزارشــی منتشـر کنـد.

سـان دربـاره پیشـنهاد اورتـون بـه علـی دایـی نوشــت: اورتــون آمــاده ارائــه پیشــنهاد هدایــت کاری بــه علــی دایــی اســت. مهاجــم سـابق بایــرن مونیــخ کــه عنــوان بهتریــن گلــزن ملــی تاریــخ جهــان را در اختیــار دارد، قهرمانــی بوندسلیــگا در ســال ۱۹۹۹ بــا بایــرن را بـه دسـت آورده و سـابقه حضـور در تیمهـای هرتابرلیـن و آرمینیــا بیله‌فلــد را در کارنامــه دارد.


بیشتر بخوانید: علی دایی: خدا را شکر به فوتبال وابسته نیستم


سـان در معرفـی علـی دایـی، بـه حضـور او بـه عنوان سـرمربی تیـم ملـی ایـران و شـش تیـم فوتبـال باشـگاهی ایــران اشــاره کــرد و در ادامــه نوشــت: خبرهــای رســیده از آلمـان نشـان میدهـد اورتـون مذاکـرات خـود را بـرای شــروع همــکاری بــا ایــن ســرمربی ۵۱ ســاله آغــاز کــرده اســت. علــی دایــی در حــال حاضــر مدیریــت کمپانــی شــخصی تولیــد پوشــاک ورزشــیاش را برعهــده دارد و آخریــن کار ســرمربیگری او بــه حضــورش در باشــگاه سـایپا برمیگـردد. در ایـن گـزارش از قـول منابـع نزدیـک بــه دایــی آمــده اســت کــه جاه‌طلبــی او هنــوز کاهــش نیافتــه.

فرهــاد مشــیری مالــک ۶۵ ســاله اورتــون پیــش از مهاجــرت بــه انگلیــس، در اواخــر دهــه ۷۰ در ایــران زندگـی میکـرد و ریشـه‌هایش بـه کشـور مـا بازمیگـردد. البتـه انتشـار اخبـاری در مـورد پیشـنهاد اورتـون بـه علـی دایــی هیــچ تهدیــدی بــرای کارلــو آنچلوتی، ســرمربی ایتالیایــی ایــن باشــگاه نخواهــد بــود. اگــر چــه تافیهــا پــس از صدرنشــینی در هفته‌هــای اول لیــگ برتــر، حـال بـه رده نهـم جـدول سـقوط کرده‌انـد امـا آنجلوتـی مــورد توجــه کادر مدیریتــی و مالــک باشــگاه قــرار دارد و جایگاهــش بــه همیــن ســادگی‌ها از دســت نخواهــد رفــت.

در مــورد پیشــنهاد باشــگاه اورتــون بــه علــی دایــی انــواع و اقســام گمانه‌زنی‌هــا وجــود دارد. گروهــی کــه بــه صــورت حرفــه‌ای اخبــار فوتبــال را دنبــال نمی‌کننــد، معتقدنــد کــه دایــی می‌توانــد ســرمربی بعــدی اورتــون باشـد. اتفاقـی کـه وقـوع آن بعیـد اسـت، بخصـوص کـه اورتــون مربــی بزرگــی را روی نیمکــت خــود دارد و دایــی هــم بــا کار در خــارج از ایــران و باشــگاه‌های انگلیســی غریبــه اســت. چنــد ســال قبــل هــم خبــری در مــورد مالکیــت ســیروس محجــوب در باشــگاه نیوکاســل و انتخـاب علـی دایـی بـه عنـوان سـرمربی منتشـر شـد کـه البتــه بــه نتیجــه نرســید.

گویــا باشــگاه اورتــون و فرهــاد مشــیری، پیشــنهاد حضــور در تیــم دوم و اســتعدادیابی را بــه علــی دایــی داده‌انـد کـه هنـوز مـورد موافقـت شـهریار قـرار نگرفتـه. حتــی نزدیــکان دایــی می‌گوینــد او بــه ایــن پیشــنهاد پاســخ مثبــت نــداده و همــه چیــز را بــه روزهــای آینــده موکــول کــرده. هــر چنــد گفتــه می‌شــود بعیــد اســت دایــی بــه ایــن پیشــنهاد جــواب مثبــت بدهــد و بــا ایــن پســتها در باشــگاه اورتــون مشــغول بــه کار شــود. چنــد ســال قبــل هــم باشــگاه اســتوک ســیتی پیشـنهاد اسـتعدادیابی را بـه علـی دایـی داد.

شـهریار بـه انگلیــس هــم رفــت و از امکانــات باشــگاه بازدیــد کــرد امــا در نهایــت و فقــط بــه صــورت افتخــاری ایــن پســت را قبــول کــرد و نــه رســمی. حــالا هــم اتفاقاتــی عجیــب بـرای دایـی رخ داده و او یکـی دو سـالی اسـت کـه در هیـچ باشــگاهی فعالیــت نکــرده امــا علاقه‌ای نــدارد بــه هــر قیمتـی وارد فوتبـال شـود و در هـر پسـتی کار خـود را آغـاز کنـد. خـودش هـم کـه تأکیـد کـرده دوری از فوتبـال باعـث شـده تـا بیشـتر بـه بیزینــس و زندگـی شــخصی خــودش برســد و آرامــش را بیشــتر از قبــل تجربــه کنــد.

خبر های مرتبط
برچسب ها: علی دایی ، انگلیس
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: