رضاشاه پهلوی

رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛
تفویض اقتصاد و سیاست مملکت به یک نهاد نظامی، به این دلیل رخ می‌دهد که مستبدان بر اساس پشتوانه مردمی حکومت نمی‌کنند و مدام در هراس از خطر سقوط خود هستند. بنابرین نیرویی نظامی را تجهیز می‌کنند و امتیاز‌های فراقانونی به آن می‌دهند که در واقع امر قدرت و موقعیت خود را بازتولید و تثبیت کنند.
کد خبر: ۳۰۶۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

رضا پهلوی معروف به رضاشاه در تاریخ ۲۴ آذرماه سال ۱۳۰۴ بر تخت سلطنت ایران نشست. در این تاریخ حکوکت ایران از قاجاریه به پهلوی تغییر یافت. امروز ۴ اردیبهشت سالگرد تاجگذاری رضاشاه پهلوی است. روزی که اختیارات پادشاهی رسما به وی سپرده شد.
کد خبر: ۳۰۵۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

ساعت ۴:۳۰ بامداد روز دوشنبه سوم شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی رجب علی منصور نخست وزیر در خانۀ خود خفته بود که پیش‌خدمت، در اتاق خواب را کوفت و گفت: آقای نخست وزیر! لطفا بیدار شوید... منصور، سراسیمه برخاست و کنار تخت نشست و پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ پیش‌خدمت گفت: سفرای شوروی و انگلستان آمده‌اند و می‌گویند پیام مهمی دارند.
کد خبر: ۱۸۶۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳