هشدار «مرکز توسعه خواهر شهر‌های ایران» نسبت به عدم توجه جامعه جهانی و سازمان ملل نسبت به آوارگان افغانستانی در ایران

هشدار «مرکز توسعه خواهر شهر‌های ایران» نسبت به عدم توجه جامعه جهانی و سازمان ملل نسبت به آوارگان افغانستانی در ایران

موج گسترده آوارگان افغان پس از سقوط دولت افغانستان توسط طالبان به کشور‌های همسایه مخصوصا ایران باعث مشکلات فراوانی برای جامعه میزبان و همچین خود این آوارگان شده است.

حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم است

مهندس محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات خوب دولت سیزدهم در حمایت از خانواده و افزایش و جوانی جمعیت گفت: دولت در ۲  سال گذشته مسئله جمعیت را یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های خود قرار داده است.
آخرین اخبار