افشاگری کفاشیان از تغییرات فدراسیون

افشاگری کفاشیان از تغییرات فدراسیون

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال گفت: تغییر مهدی محمدنبی و برکناری دو نایب رئیسم در سال ۱۳۹۳ به خاطر فشار محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و برای بقای فدراسیون فوتبال بود!
آخرین اخبار