تاریخ انتشار: ۰۹:۱۹ - ۱۶ مرداد ۱۴۰۲

پربارش ترین استان کشور در دل خشکسالی کدام است؟

طی هفت روز گذشته منتهی به ۱۴ مرداد در کشور به‌طور میانگین حدود ۰.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد و بیشتر کلانشهر‌ها کاهش بارش را نسبت به بلندمدت تجربه کردند.

پربارش ترین استان کشور در دل خشکسالی کدام است؟

رویداد۲۴ ایسنا نوشت: بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی در پی فعالیت سامانه بارشی در کشور طی هفت روز گذشته منتهی به ۱۴ مرداد به‌طور میانگین ۰.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شد این در حالیست که این میزان در بلندمدت ۰.۷ میلیمتر بود. میانگین بارش‌های ماه جاری ۱.۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده، اما میانگین بارندگی‌های بلند مدت ۱.۵ میلیمتر است.

از ابتدای سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تاکنون) نیز به‌طور میانگین ۱۸۳.۸ میلیمتر بارندگی ثبت شده و بارندگی‌های بلند مدت ۲۳۰.۴ میلیمتر است.

میزان بارندگی در کلانشهر‌ها
کلانشهر اصفهان طی هفت روز گذشته هیچ بارندگی ثبت نشده است که نسبت به بارش ۰.۲ میلیمتری بلندمدت کاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای تابستان تاکنون نیز به‌طور کلی هیچ بارندگی دریافت نکرده که نسبت به بارش ۱.۱ میلیمتری بلندمدت کاهش داشته است.

اصفهان از ابتدای سال آبی جاری ۱۴۱.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که میانگین بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۱۵۰.۸ میلیمتر بوده و این آمار نشان‌دهنده کاهش ۹.۱ میلیمتری بارش‌ها نسبت به بلندمدت است. باتوجه به میانگین بارندگی‌های سال گذشته این شهر که ۱۱۳.۸ میلیمتر بود، میانگین بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۲۷.۹ میلیمتر افزایش داشته است.

شیراز نیز طی هفت روز گذشته حدود هیچ بارندگی دریافت نکرده است و نسبت به میانگین بلندمدت که ۰.۶ میلیمتر است ۰.۶ میلیمتر بارش‌ها کاهش را نشان می‌دهد. در این کلانشهر از ابتدای فصل جاری تاکنون نیز هیچ بارندگی ثبت نشده است و نسبت به بارندگی ۱.۱ میلیمتری بلندمدت ۱.۱ میلیمتر کاهش دارد.

میانگین بارندگی‌های شیراز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۴۳۸.۴ میلیمتر بوده و میزان آن نسبت به بارش‌های ۵۰۱.۹ میلیمتری بلندمدت، ۶۳.۵ میلیمتر کاهش داشته است. بارش‌های سال جاری این کلانشهر نسبت به بارندگی ۳۰۷.۲ میلیمتری سال گذشته ۱۳۱.۲ میلیمتر بیشتر شده است.


بیشتر بخوانید: هشدار دبیرکل سازمان ملل متحد: زمین به نقطه جوش خود رسیده است


اهواز طی هفت روز گذشته بارندگی دریافت نکرده است. این شهر در بلندمدت تنها ۰.۱ میلیمتر بارندگی در این بازه زمانی داشته بنابراین بارش‌ها طی هفت روز گذشته ۰.۱ کاهش یافته است.

بارش‌های ۱۹۷.۳ میلیمتری اهواز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون نسبت به میانگین ۲۰۴.۳ میلیمتری بلندمدت ۷ میلیمتر کاهش داشته است البته به‌طور کلی این بارش‌ها نسبت به میانگین بارش‌های ۸۳ میلیمتری سال گذشته ۱۱۴.۳ میلیمتر افزایش را نشان می‌دهد.

کرج نیز جزو کلانشهر‌هایی است که با۰.۱ میلیمتر بارندگی طی هفت روز گذشته نسبت به میانگین بلندمدت به میزان ۱.۱ میلیمتر یک میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۱.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است و بارش‌های آن نسبت به بارش‌های ۱۳.۹ میلیمتری بلندمدت ۱۲.۵ میلیمتر کاهش یافته است.

این کلانشهر با دریافت بارش‌های ۳۳۹.۹ میلیمتری از ابتدای سال آبی جاری نسبت به بارش‌های بلندمدت - که ۴۵۴.۹ میلیمتر است - ۱۱۵ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است. با وجود این کم‌بارشی‌ها حتی نسبت به سال گذشته که این شهرستان ۳۱۰.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرد، ۲۹.۳ میلیمتر افزایش بارش داشته است.

کلانشهر تهران طی هفت روز گذشته هیچ بارشی دریافت نکرده است. میزان بارندگی‌های این استان در بلندمدت ۱.۲ میلیمتر است و درواقع بارش‌های این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۱.۲ میلیمتر کاهش داشته است. کلانشهر تهران از ابتدای فصل جاری با بارش ۰.۹ میلیمتری نسبت به بارش‌های ۱۰.۸ میلیمتری بلندمدت ۹.۹ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

پایتخت از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۵۹.۲ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۲۷۱.۲ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۱۱۲ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تهران ۱۷۱.۶ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۱۲.۴ میلیمتر کاهش یافته است.

تبریز طی هفت روز گذشته تنها ۵.۴ میلیمتر بارندگی دریافت کرد که در مقایسه با بارش ۱.۸ میلیمتری بلندمدت ۳.۵ میلیمتر افزایش داشته است. از ابتدای فصل جاری تا کنون نیز ۶.۱ میلیمتر بارندگی در این کلانشهر ثبت شده است که در مقایسه با بارش ۱۴.۵ میلیمتری بلندمدت ۸.۴ میلیمتر کاهش داشته است.

این کلانشهر از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۶۹.۶ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۲۵۹.۸ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در فصل آبی جاری نسبت به بلندمدت ۹۰.۲ میلیمتر کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی تبریز ۱۹۵.۴ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین بارش در سال آبی جاری ۲۵.۸ میلیمتر کاهش یافته است.

مشهد نیز طی هفت روز گذشته هیچ بارشی دریافت نکرده است که در مقایسه با بارش ۰.۳ میلیمتری بلندمدت ۰.۳ میلیمترکاهش داشته است. این کلانشهر از ابتدای فصل جاری نیز ۰.۱ میلیمتر بارندگی دریافت کرده این در حالیست که در بلند مدت ۱.۹ میلیمتر بارندگی دریافت کرده بنابراین میزان بارندگی‌ها در این بازه زمانی نسبت به بلندمدت ۱.۸ میلیمتر کاهش داشته است.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۹۶.۴ میلیمتر بارندگی در مشهد ثبت شده است. میانگین بارندگی در بلندمدت نیز ۲۰۶.۳ میلیمتر است و این آمار نشان‌دهنده کاهش ۱۰۹.۹ میلیمتری بارندگی در سال آبی جاری است. این کلانشهر حتی در مقایسه با بارش‌های ۱۴۳.۱ میلیمتری سال گذشته نیز ۴۶.۷ میلیمتر کاهش بارندگی داشته است.

پربارش‌ترین استان در دل خشکسالی کدام است؟

کهگیلویه و بویر احمد از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۷۵۰.۳ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۷۰۱.۹ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۴۸.۴ میلیمتر معادل با ۶.۹ درصد افزایش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی این استان ۶۳۲.۳ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۱۱۸ میلیمتر معادل با ۱۸.۷ درصد بارش افزایش یافته است.

سیستان و بلوچستان کم‌بارش‌ترین استان از ابتدای سال آبی جار

سیستان و بلوچستان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۵۶.۷ میلیمتر بارندگی دریافت کرده است. میانگین بارندگی‌های آن در بلندمدت ۹۷.۲ میلیمتر است بنابراین بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت ۴۰.۵ میلیمتر معادل با ۴۱.۶ درصد کاهش داشته این در حالیست که سال گذشته در همین بازه زمانی این استان ۸۴.۱ میلیمتر بارندگی داشت بنابراین در سال آبی جاری ۲۷.۴ میلیمتر معادل با ۳۲.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: وضعیت آب و هوا
نظرات شما