تاریخ انتشار: ۱۰:۳۳ - ۱۰ فروردين ۱۴۰۱

شناسنامه و نکات حقوقی آن

نام خانوادگی از حقوقی است که برای هر فردی تعیین می‌شود و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اینکه از صاحب نام اجازه بگیرد.

شناسنامه و نکات حقوقی آن
رویداد۲۴ حقـوق ثبـت احوال، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت، زیرا یکـی از حقـوقی است کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار اوست و قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم هر شخصی در طـول زندگـی ارائـه می‎دهـد. از آنجا که اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را آسان می‎کنـد بنابراین نقـش مهمـی در زندگـی انسـان‎ها دارد. در مجله دلتا حقـوق ثبـت احـوال از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و به نکات مهمی اشاره شده است.

سازمان متولی صدور شناسنامه

سازمان ثبت احوال موظف است وقایع مهم و اساسی زندگی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. این سازمان زیرمجموعه وزارت کشور به شمار می‎رود.

تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

نام خانوادگی از حقوقی است که برای هر فردی تعیین می‎شود و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اینکه از صاحب نام اجازه بگیرد. تغییر نام خانوادگی در سازمان ثبت احوال کشور انجام می‎گیرد. همچنین این حق به وراث به ارث می‎رسد. زن می‎تواند در صورت موافقت همسر از نام خواندگی او استفاده کند، و باید این نکته را در نظر داشت که در صورت طلاق، زن در صورتی می‎تواند از نام شوهر استفاده کند که اجازه وی را کسب کرده باشد.

نکات ضروری از قانون ثبت احوال

اگر اعلام‌کننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‎شود.

اگر پدر و مادر کودک نامعلوم باشند، نام خانوادگی فرضی برای کودک انتخاب می‎شود. البته فرضی بودن نام در شناسنامه کودک منعکس نخواهد شد.

نام باید متناسب با جنسیت فرد انتخاب شود و معنی و مفهوم زیبایی داشته باشد. به طوری که در عرف و قوانین جامعه پسندیده و متناسب باشد.

تغییر نام و پیوستن فرد از ادیان دیگر به اسلام و سایر تغییرات در شناسنامه ثبت می‎شود.

شناسنامه افرادی که به سن ۱۵ سال تمام برسند باید حاوی عکس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در ۳۰ سالگی نیز عکس صاحب شناسنامه می‎بایست تجدید شود.

در صورتیکه صاحب شناسنامه مقیم خارج از کشور و شناسنامه در آن کشور صادر شده باشد یا این که در ایران صادر و شکایتی مطرح شود، رسیدگی به دعاوی مطرح شده در دادگاه عمومی تهران صورت می‎پذیرد.

وظیفه هئیت حل اختلاف چیست؟

در سازمان ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف وجود دارد که به این امور مطرح شده زیر رسیدگی می‎کند:

باطل کردن شناسنامه‌‎هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‎اند.

رفع اشتباهات ناشی از تحریر، ضمن ثبت وقایع در شناسنامه

ابطال اسناد مکرر یا نامعلوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‎های ممنوع

حذف کلمات زاید و غیرضروری یا ناشی از اشتباه در شناسنامه

تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل

افراد می‎توانند از تصمیماتی که در هیئت‎‌های حل اختلاف گرفته می‎شود در دادگاه‌های عمومی محل اقامت خود شکایت کنند و رأی صادره قابل تجدیدنظر است.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
برچسب ها: مشاوره حقوقی
نظرات شما
نظرسنجی
آیا از 26 فروردین تجربه برخورد با گشت ارشاد را داشتید؟
پیشخوان