تاریخ انتشار: ۱۵:۳۵ - ۰۵ تير ۱۴۰۳

انتشار بیانیه حمایتی اقتصاددان و فعالان بازار سرمایه از پزشکیان

بیانیه حمایت ۱۴۰ اقتصاددان و فعالان بازار سرمایه از پزشکیان منتشر شد که در زیر آمده است.

مسعود پزشکیان

رویداد۲۴ در بیانیه اقتصاددان و فعالان بازار سرمایه  برای حمایت از مسعود پزشکیان آمده است:

به نام خدا

ملت شریف ایران

به‌خوبی می‌دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به‌ویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه‌ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می‌تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.
اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، بهرغم همهی محدودیتها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندانمان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت میکنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.

ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده‌ی متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:

۱. حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهم‌ترین عامل ثبات‌بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با این که می‌دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون در اختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوامبخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.

۲. خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنش‌زدایی، فرصتآفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشور‌های جهان، به ویژه کشور‌های توسعهیافته را در دستور کار قرار دهد. بدون رفع تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم¬ها به شدت متضرر شده‌اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیرو‌هایی در داخل زمینه‌ساز این وضعیت بوده‌اند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص-های اقتصادی ضروری است.

۳. انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت‌های زیانده دولتی و تامین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرگی در مقرراتگذاری ارزی و بیانضباطی‌های پولی و بانکی، مهم‌ترین علل بی‌ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایراناند. ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباطبخشی به هزینه‌های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه، و مدیریت حرف‌های و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارآیی نظام پولی و مالی کشور است.

۴. بهبود محیط کسبوکار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهاد‌های عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بی-ثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلالزا، ناکارآمدی دستگاه¬های نظارتی، انحراف خصوصیسازی، و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایهگذاری را تاریک کردهاند. رونقبخشی به تجارت خارجی، جانبخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغالزایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان، مستلزم میداندادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، مقرراتزدایی از محیط کسبوکار، تسهیل سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه استارتآپها، پایدارسازی زنجیره‌های ارزش، و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی است.

۵. رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی، شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصادی است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهرهمندی از فرصتها، عادلانه بودن داوریها، منصفانه بودن مقررات، و سختگیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاه‌های بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوء استفاده از اهرم‌های سیاسی و امنیتی، و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصتها، با بخش خصوصی رقابت کنند.

۶. مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیردولتی، توزیع رانت‌های حاکمیتی، تقدمبخشی اعطای فرصت‌های اقتصادی به نیرو‌های خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمتگذاری گسترده، و سازوکار‌های غلط در تخصیص منابع متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این سازوکار‌ها در بازار‌های مختلف متمرکز شود.

۷. حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تامین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع، مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری، و ثبات و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کمدرآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.

۸. شفافیت و پاسخگویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده‌های مالی، از یکسو و پاسخگویی ارکان قدرت به موکلین خود، مهم‌ترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخگویی به رسانه¬ها، تشکل¬های سیاسی، صنفی و حرفه ای و سایر نهاد‌های مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمی¬دهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی بهره مند می سازد. دولت های کارآمد، شفاف، پاسخگو، و شنوا هستند.

۹. توانمندسازی نظام دیوانسالاری کشور و شایستهسالاری: توانمندسازی نظام دیوانسالاری کشور، در گروی بهکارگیری افراد در سطوح تصمیمگیری و تصمیمسازی، بر مبنای توانمندی‌های حرفهای، فارغ از گرایش‌های سیاسی و خاستگاه قومی، و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.

اقتصاد ایران از بی ثباتی در سیاست ها به شدت رنج می¬برد. اختلاف‌نظر مسئولین یکی از علل بیثباتی خط مشی‌ها و شکست در سیاست هاست. بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی و بین‌المللی در غیاب راهکاری برای فیصلهبخشی به اختلاف نظر مسئولین متوقف ماندهاند. پایبندی به این اصول راهنما میتواند محور اجماعسازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و مثیاق جدیدی بین رئیس‌جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نهگانه، وعدهی¬ بهرورزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصیسازی تبدیل به خصولتیسازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجهی انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابک سازی و جوانسازی مقارن با ناتوانسازی، و مقررات¬زدایی منتهی به سلطهی انحصار بر زندگی مردم می‌شود.

برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.

ردیف

نام

نام خانوادگی

عنوان سازمانی

1

سید عزیز

آرمن

دانشگاه شهید چمران اهواز

2

حسین

اصغرپور

دانشگاه تبریز

3

زهرا

افشاری

دانشگاه الزهرا

4

سید مرتضی

افقه

دانشگاه شهید چمران اهواز

5

سید جواد

آقاجری

دانشگاه شهید چمران اهواز

6

الله محمد

آقائی

مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد دارائی

7

نعمت الله

اکبری

دانشگاه اصفهان

8

قدرت الله

امام وردی

دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

9

احمدرضا

باقریان

دانشگاه اصفهان

10

محمود

بت شکن

دانشگاه اصفهان

11

لطفعلی

بخشی

دانشگاه علامه طباطبائی

12

رسول

برادران حسن زاده

دانشگاه آزاد اسلامی

13

حميد

برادران شركاء

دانشگاه علامه طباطبائى

14

داود

بهبودی

دانشگاه تبریز

15

محمدباقر

بهشتی

دانشگاه تبریز

16

یاسر

پاکدامن

دانشگاه علامه طباطبائی

17

سیدعلی

پایتختی اسکویی

دانشگاه آزاد واحد تبریز

18

حسین

پناهی

دانشگاه تبریز

19

جهان‌میر

پیش بین

دانشگاه شهید چمران اهواز

20

مهدی

تکیه

دانشگاه علامه طباطبایی

21

علی

چشمی

دانشگاه فردوسی مشهد

22

علی

حاجی نژاد

دانشگاه گیلان

23

سيد غلامحسين

حسن تاش

 موسسه مطالعات بين المللي انرژي

24

محمود

ختایی

دانشگاه علامه طباطبائی

25

مسعود

خداپناه

دانشگاه شهید چمران اهواز

26

یداله

دادگر

دانشگاه  شهید بهشتی

27

سهراب

دل انگیزان

دانشگاه رازی

28

محمدعلی

دهقان دهنوی

دانشگاه علامه طباطبائی

29

مراد

راهداری

دانشگاه پیام نور

30

محسن

رنانی

دانشگاه اصفهان

31

مسعود

روغنی زنجانی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

32

مجید

رئوف‌ مهر

دانشگاه کرمان

33

شهریار

زروکی

دانشگاه مازندران

34

عبدالحسین

ساسان

دانشگاه اصفهان

35

محمد

ستاری فر

دانشگاه علامه طباطبائی

36

سید محسن

سجادی

دانشگاه مفید

37

بهرام

سحابی

دانشگاه تربیت مدرس

38

رحمان

سعادت

دانشگاه سمنان

39

حسن

سماورچی

دانشگاه یزد

40

ولی الله

سیف

دانشگاه علامه طباطبائی

41

هوشنگ

شجری

دانشگاه اصفهان

42

مصطفی

شریف

دانشگاه علامه طباطبائی

43

محمدحسین

شریف زادگان

دانشگاه شهید بهشتی

44

حسین

صادقی

دانشگاه تربیت مدرس

45

بهروز

صادقی عمروآبادی

دانشگاه شهید چمران اهواز

46

اسماعیل

صفرزاده

 دانشگاه الزهرا

47

سعید

صمدی

دانشگاه اصفهان

48

حجت اله

صیدی

مدیر ارشد بانکی

49

حسن

طائى

دانشگاه علامه طباطبائى

50

لطفعلی

عاقلی

دانشگاه تربیت مدرس

51

جعفر

عبادی

دانشگاه تهران

52

حسین

عباسی نژاد

 دانشگاه تهران

53

حسین

عبده تبریزی

مدرس دانشگاه صنعتی شریف

54

مرتضی

عزتی

 دانشگاه تربیت مدرس

55

احمد

عزیزی

مدرس دانشگاه و اقتصاددان حوزه بانکداری و سرمایه گذاری

56

عباس

عصاری

دانشگاه تربیت مدرس

57

عباس

عنایت اللهی

دانشگاه آزاد اسلامی

58

سعید

عیسی زاده

دانشگاه بوعلی سینا

59

یوسف

عیسی زاده روشن

 دانشگاه مازندران

60

مجید

عینیان

دانشگاه آلتو فنلاند

61

جمال

فتح‌اللهی

دانشگاه رازی

62

حسن

فرازمند

دانشگاه شهید چمران اهواز

63

علی

فرحبخش

پژوهشگر اقتصادی

64

محمد حسن

فطرس

دانشگاه بوعلی سینا

65

حمیدرضا

فعالجو

دانشگاه ارومیه

66

محمدرضا

فلاح

 دانشگاه پیام نور

67

عبدالرسول

قاسمی

دانشگاه علامه طباطبائی

68

حمید

کردبچه

دانشگاه الزهرا

69

زهرا

کریمی موغاری

دانشگاه مازندران

70

سید ضیاءالدین

کیاالحسینی

 دانشگاه مفید

71

محمدتقی

گیلک

 دانشگاه مازندران

72

محمد رضا

لطفعلی پور

دانشگاه فردوسی مشهد

73

علی

ماهر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حوزه اقتصاد سلامت

74

پرویز

محمدزاده

دانشگاه تبریز

75

بایزید

مردوخی

اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی

76

سیدمحمدحسن

مصطفوی

 دانشگاه تربیت مدرس

77

شهرام

معینی

دانشگاه اصفهان

78

سعید

ملک الساداتی

دانشگاه فردوسی مشهد

79

میرحسین

موسوی

دانشگاه الزهرا

80

احمد

میدری

معاون سابق وزارت رفاه

81

کرم

میرزایی

دانشگاه صنعت نفت

82

حجت اله

میرزایی

دانشگاه علامه طباطبائی

83

سید محمد باقر

نجفی

 دانشگاه رازی

84

کامران

ندری

دانشگاه امام صادق

85

شیرین

نصرت‌نژاد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت

86

جابر

نوروزی

دانشگاه آزاد اسلامی

87

فرهاد

نیلی

مدرس دانشگاه صنعتی شریف

88

بهروز

هادی زنوز

دانشگاه علامه طباطبایی

89

محمد

هادیان

دانشگاه علوم پزشکی ایران حوزه اقتصاد سلامت

90

محمود

یوسفی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز حوزه اقتصاد سلامت

91

محمدرضا

یوسفی شیخ رباط

دانشگاه مفید

92

سید بابک

ابراهیمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

93

اسداله

احمدی

دانشگاه پیام نور

94

محمد طاهر

احمدی شادمهری

دانشگاه فردوسی مشهد

95

نصرت

اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

96

ژاله

زارعی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

97

اعظم

احمدیان

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

98

ایلناز

ابراهیمی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

99

مریم

همتی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

100

محمد

ارباب افضلی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

101

مهدی

بختیار

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

102

حمید

زمان‌زاده

پژوهشکده پولی‌ و بانکی‌ بانک مرکزی

103

مهشید

شاهچرا

پژوهشکده پولی و بانکی‌ بانک مرکزی

104

زهرا

خوشنود

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

105

علی

ارشدی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

106

بهرنگ

اسدی

پژوهشگر اقتصاد مالی

107

احسان

اسدی

پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه

108

اکبر

افتخاری

پژوهشگر مالی

109

حسین

امیر رحیمی

پژوهشگر اقتصادی

110

سعید

امیریان

پژوهشگر اقتصادی

111

حمید

امین اسماعیلی

 جهاد دانشگاهی

112

عطااله

بابایی

پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه

113

احسان

برین

پژوهشگر اقتصادی بازار سرمایه

114

معصومه

پاشا

پژوهشگر اقتصاد انرژی

115

علیرضا

توکلی کاشی

پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه

116

مهرداد

حاجی‌زاده فلاح

پژوهشگر علوم بانکی

117

علی

حجتی

پژوهشگر اقتصادی

118

سعید

درخشانی

پژوهشگر مالی

119

ناصر

ذاکری

پژوهشگر اقتصاد و روزنامه نگار

120

محسن

راجي اسدآبادي

مدرس و پژوهشگر اقتصادی

121

عباس

سلیمیان

پژوهشگر اقتصادی

122

علی

سنگینیان

پژوهشگر و کارشناس بازار سرمایه

123

محسن

سیروس

پژوهشگر اقتصاد توسعه

124

اسماعیل

شجاعی

پژوهشگر اقتصاد و رسانه

125

سید محمد رضا

شریفی

پژوهشکده امام و انقلاب

126

علیرضا

عبداله‌زاده

پژوهشگر اقتصاد توسعه

127

اصغر

فخریه کاشان

مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی

128

رضا

کاشف

پژوهشگر اقتصادی

129

امین

کاوئی

پژوهشگر اقتصادی

130

رضا

مجیدزاده

پژوهشگر اقتصادی

131

حسن

مقیمی اسفندآبادی

پژوهشگر

132

محمد

ملانوری

پژوهشگر اقتصادی

133

بهنام

ملکی

پژوهشگر اقتصاد رسانه

134

حامد

منجم

پژوهشگر اقتصادی حوزه صندوق‌های بازنشستگی

135

سید هادی

موسوی نیک

پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس

136

محمد

ناطقی

پژوهشگر اقتصادی

137

مهدی

نجات نیا

پژوهشگر اقتصادی

138

ابراهیم

نمدی

پژوهشگر اقتصادی

139

سعیده

هوشمند

پژوهشگر اقتصادی

140

اسداله

الوندی زاده

پژوهشگر اقتصادی و مالی بانک مسکن

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما