تاریخ انتشار: ۱۱:۴۹ - ۱۸ شهريور ۱۴۰۰
حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش مشاوره حقوقی آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.

حقوق شهروندی در ایران اسلامی/ حق تغییر نام

رویداد۲۴  نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه‌های این حق است؛ بنابراین در صورت عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت، پس از اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص مطابق قانون و نیز حقوق شهروندی آنان محفوظ است. از همین روی در ادامه به نمونه دادنامه‌ای در این خصوص اشاره می‌کنیم.

شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۸۸

تاریخ دادنامه قطعی: ۰۵/۰۷/۱۳۹۳

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم م. ت. به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به م. خلاصه خواسته خواهان این است که از ابتدا به نام م. شهرت داشته و داشتن دو نام مشکلات فراوانی در روابط اجتماعی برای وی ایجاد کرده و به نام م. علاقه خاصی داشته بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه باملاحظه محتویات پرونده صرف‌نظر از این‌که واژه م. لقب می‌باشد و این‌که استفاده از این لقب لیاقت و شایستگی خاص خود را دارد با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان‌که در تأیید خواسته وی می‌باشد و این‌که استفاده از نام حق طبیعی هر فرد می‌باشد. با توجه به موارد یادشده و این‌که از جانب خوانده ایرادی که موجب خدشه در خواسته خواهان شود به عمل نیامده است. با این وصف خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از م. به م. در سند سجلی شماره ۱۲۳۴-۱۳۵۱ متعلق به خواهان با حفظ سایر مشخصات سجلی نامبرده صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادرشده حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به‌طرفین قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران بطرفیت تجدیدنظرخوانده خانم م. ت. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران‌که متضمن تغییر نام کوچک تجدیدنظرخوانده در سندسجلی به شماره ۱۲۳۴ به م. بوده با عنایت به اینکه نام اشخاص از حقوق راجع به شخصیت بوده که تعلق خاطر و تمایل به آن از شاخصه‌های این حق است.

بالطبع درصورتیکه عدم تمایل به نام تحمیلی دوره طفولیت می‌بایست پس از حلول اهلیت، اختیار تغییر آن برای اشخاص قائل شد و منعی در مقررات موضوعه برای این امر وضع نگردیده است؛ لذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: میزان
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: