تاریخ انتشار: ۱۶:۰۸ - ۱۰ دی ۱۳۹۹
چهاردهمین مرحله یارانه حمایت معیشتی ساعت ۲۴ امشب (دهم دی ماه) به حساب سرپرستان خانواده‌های مشمول واریز می‌شود.
زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه
رویداد۲۴ چهاردهمین مرحله یارانه حمایت معیشتی ساعت ۲۴ امشب (دهم دی ماه) به حساب سرپرستان خانواده‌های مشمول واریز می‌شود.

ﭼﮭﺎرده‌ﻣﯾن ﻣرﺣﻠه ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ همانند دوره ھﺎی ﻗﺑل، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﯾﮏ ﻧﻔره ۵۵ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی دو ﻧﻔره ۱۰۳ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺳه ﻧﻔره ۱۳۸ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭼﮭﺎر ﻧﻔره ۱۷۲ ھزار ﺗوﻣﺎن و ﺧﺎﻧواده ھﺎی ﭘﻧﺞ ﻧﻔره و ﺑﯾﺷﺗر ۲۰۵ ھزار ﺗوﻣﺎن، ﯾﺎراﻧه ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد کرد.

ﻻزم ﺑه ذﮐر اﺳت اوﻟین ﻗﺳط از ﭘرداﺧت دوﻣﯾن ﻣرﺣﻠه وام ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﺗوﻣﺎﻧﯽ ﮐروﻧﺎﯾﯽ از ﺣﺳﺎب ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧوارھﺎﯾﯽ ﮐه این وام را درﯾﺎفت کرده‌اند از این ﻣﺎه ﮐﺳر ﺧواھد ﺷد.
منبع: ایلنا
خبر های مرتبط
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: